Sudoku

Swdocw

 

 

Sudoku puzzle

Pos swdocw

 

 

Puzzle resolved with answer numbers red

Pos wedi ei ddatrys gyda rhifau'r ateb yn goch

Sococcus (or sometimes Zodiac ) is a logic -based puzzle (Japanese: sūdoku ). The intention is to fill a grid, 9x9 square, so that each column and each row and each of the nine 3 × 3 boxes (also known as blocks or areas) contain the numbers from 1 to 9 only once in each. The puzzle person supplies a grid with few of the numbers completed.

Pos sy'n seiliedig ar resymeg yw Swdocw (neu weithiau Sŵdocw ), (Siapaneg: sūdoku ). Y bwriad yw i lenwi grid, 9x9 sgwâr, fel bod pob colofn a phob rhes a phob un o'r naw bocs 3×3 (gelwir hefyd yn flociau neu'n ardaloedd) yn cynnwys y rhifau o 1 i 9 ddim ond un waith ym mhob un. Mae'r person sy'n gosod y pos yn cyflenwi grid sydd â ond ychydig o'r rhifau wedi eu cwblhau.

Completed puffin puzzles are usually a Latin Square with additional rules about the content of the areas within it. Often, it is wrongly said that the boss originated from Leonhard Euler , based on his work with Latin squares.

Mae posau swdocw sydd wedi eu cwblhau fel arfer yn fath o Sgwâr Lladin gyda rheolau ychwanegol ynglŷn â chynnwys yr ardaloedd o'i fewn. Yn aml, dywedir yn anghywir i'r bos darddu o Leonhard Euler , yn seiliedig ar ei waith ef gyda sgwariau Lladin.

The contemporary boss was invented by American architect Howard Garns in 1979 published by Dell Magazines under the name " Number Place ". He became popular in Japan in 1986 , having been published in Nikoli magazine under the name Sudoku , meaning a single number. It became internationally popular in 2005.

Dyfeiswyd y bos gyfoes gan bensaer Americanaidd, Howard Garns , yn 1979 a gyhoeddwyd gan Dell Magazines odan yr enw " Number Place ". Daeth yn boblogaidd yn Siapan yn 1986 , wedi iddo gael ei gyhoeddi yng nghylchgrawn Nikoli odan yr enw Sudoku , gan olygu rhif unigol. Daeth yn boblogaidd yn ryngwladol yn 2005.